Vårt lille land

Et Norge på vei mot det totalitære? Christiansand Protestfestival foredrag – Hanne Herland

http://www.hannenabintuherland.com/otherregions/et-norge-pa-vei-mot-det-totalitaere-christiansand-protestfestival-foredrag-hanne-herland/

Det ligger nå en frihetsvind over det europeiske folk som er inderlig lei av den overbyråkratiserte sosialistisk-grådighetskapitalistiske statens klamme diktat som stadig gjør forsøk på å styre oss ned til minste detalj og presse oss inn i konsensusformen der alle skal mene det samme og tenke likt om alt. Denne typen sosial tvang minner oss om Tyskland før den andre verdenskrig, der kravet også var at alle måtte marsjere i takt og mene det samme. Enhver form for dissens, resulterte i at personen som våget å si imot, ble motarbeidet med de groveste midler.

Jeg skal her reflektere kort over hva det totalitære samfunn innebærer, så får vi se hvorvidt avtroppende professor i Kirkehistorie, Bernt Oftestad har rett i at det norske samfunnet går i retning av det totalitære med en politisk-kulturell elite fra den illiberale delen av venstresiden – disse som har sviktet venstresidens opprinnelige idealer – som forsøker å styre oss andre til å tenke akkurat som dem.

For vi orker ikke denne frihetsinnskrenkende institusjonaliseringstvang og gjør herved opprør mot konsensustyranniet i denne stønadsstaten som legger slik vekt på rettigheter og krav, men helt har glemt hva som er individets ansvar og plikter i borgerfellesskapet. Også Arbeiderpartiets slogan var, i gamle dager: “Gjør din plikt, krev din rett”, mens man i dag kun betoner rettigheter.

Men, hva er så det totalitære samfunn? Aldous Huxley beskrev det godt i den verdenskjente boken «Vidunderlige nye verden», skrevet i 1932, der han forklarer hvor grusomt samfunnet kan bli dersom personlig initiativ og troen på individualisme, kunnskap, klokskap og retten til å være forskjellig forsvinner fra et samfunn og bare streng uniformering står igjen i en stat som bestemmer og dikterer alt.

Den kjente filosofen Hannah Arendt har snakket mye om dette, blant annet i The origins of totalitarianism. Hun studerte nazismens og kommunismens røtter. Den andre verdenskrig viste hvor mye ondskap som kan settes i system i demokratiske moderne stater der man legger vekt på en aktiv byråkratisk styring av befolkningen.

Dette er relevant for dagens Norge, fordi også sosialismen har deler av sine røtter i kravet om konsensus, likhetstenkning og globalistisk “å marsjere i flokk”. Husk at nazismen ikke var høyreekstrem. Den var venstreekstrem. Populærbegrepet NAZI er forkortelsen for Nasjonal Sosialistisk Arbeiderparti i Tyskland. Hitler beordret samhold i folket og nåde den som ikke gjorde som han sa. Dette var en sterk sosialistisk stat som kontrollerte ytringsfriheten og begrenset individets handlingsrom til det som maktelitene bestemte var politisk korrekt.

Statens sentraliserte makt var et svært viktig middel til å styre befolkningen. Her var det ikke mye individuell frihet og respekt for forskjellighet. Alle skulle presses inn i den samme formen, enten de ville eller ikke.

Nå var nazismen koblet opp mot en ekstremistisk nasjonalisme som ønsket å fjerne de etniske grupper eller religiøse grupperinger man ikke likte. Her gikk man, som vi vet, usedvanlig grundig til verks, og nordmenn tok orkesterplass i å hjelpe nazistene. Også her kjenner vi oss igjen i dagens samfunn, der Europa fortsatt preges av en nazistisk tenkning der man evaluerer mennesker utfra hudfarge og religiøs tilhørighet, heller enn kvalifikasjoner, kompetanse og personlig integritet. Godt og ondt lar seg ikke definere langs aksen “hudfarge”, det er ikke slik at “de onde” har mørk hudfarge, mens “vi gode europeere” representerer det gode. Også her tar vi feil i dagens Europa, i mange sammenhenger er vi verdens verstinger hva gjelder ondskap utført mot andre folkeslag.

Vi vet godt hvordan den rasebevisste nazismen åpnet for en sjokkerende mangel på respekt for forskjellige meninger. Det var tilstrekkelig bare å mistenke noen for å ha en oppfatning som ikke var politisk korrekt. Man svertet menneskers rykte basert på indisier, forhåndsdømte dem, hang dem ut i mediene, sammenlignet dem med drapsmenn og landssvikere, nektet dem ledende stillinger i staten, sparket dem fra sine stillinger, – som bevisst ledd i å kneble den politiske opposisjonen.

Arendt viser hvorledes individets frihet kveles når gruppetenkningen overtar på en slik måte at “massene” kontrolleres av staten. Hun påpeker at totalitære styresett er verre enn diktaturer. I diktaturer forsøker en elite å samle all politisk makt hos seg, parallelt med at man forfølger opposisjonelle. Demokratiske totalitære regimers eliter ønsker derimot ikke bare politisk makt, men å dominere ethvert aspekt av menneskenes liv ideologisk, og styre hva de skal tenke ned til minste detalj, hva de skal mene om familien, sex, parforhold, religion, skole, prester, politiet, loven. Hensikten er å få full kontroll over samfunnsutviklingen, med et universelt ønske om at hele verden tilslutt skal utvikle seg i den samme retningen. Man har overnasjonale mål. Man respekterer ikke folkeretten, andre nasjoners suverenitet, andre kulturers rett til selv å bestemme hvilke verdier og idealer som skal gjelde i deres egen kultur, men ønsker å dominere verden og styre alle andre etter sin egen politisk-ideologiske mal.

Her er bruken av propaganda et snedig våpen. Propaganda er en medie- kommunikasjonsform som ikke har til hensikt å gi borgere i en demokratisk stat objektive nyheter, men nyheter som gir inntrykk av å være objektive men egentlig kun forteller en del av sannheten. Man bruker dette bevisst for å påvirke individet i en bestemt politisk eller ideologisk retning.

Goebbels, Hitlers gode venn, var ekspert på demokratisk propaganda. “Hvis du gjentar en løgn ofte nok, tror folk tilslutt på den», sa han. Det var Hitlers ønskede metode for å påvirke det demokratiske tyske folk til å støtte ham uten protester.

Noam Chomsky er av både New York Times og The Observer kåret til verdens viktigste intellektuelle og er den mest siterte nålevende forfatter innen samfunnsvitenskapen og humaniora. I Necessary illusions. Thought control in democratic societies stiller han stiller seg meget kritisk til en rekke trender i de vestlige demokratier, USA i særdeleshet, og mener at presse- og ytringsfriheten av maktpolitiske årsaker er langt mer begrenset i demokratier enn folk flest tror. I Vesten er pressen i stor grad et instrument for vestlig propaganda som fungerer som et skalkeskjul for en virkelighet der media, nettopp i demokratier, styres av en politisk-ideologisk elite med stadig behov for å kontrollere folkeopinionen. Årsaken er enkel: I land med folkestyre er det befolkningen som avgjør ved politiske valg. Derfor blir kontroll med opinionen desto viktigere, mener han.

I sine bøker, blant annet i Manufacturing consent har Chomsky snakket mye om dette. Han mener at de private markedskreftene står så sterkt at markedspropaganda styrer informasjonsflommen i stor grad. Slik kveles demokratiet I demokratiske stater. Chomsky betegner ikke USA som et demokrati, til det er sammenblandingen av de politiske maktstrukturene og privat kapital altfor stor.

Dette er også relevant for Norge. For vi snakker veldig høyt om toleranse og respekt også her, men egentlig ligger et underliggende gruppepress som en klam hånd over mange at man slett ikke våger å si det man tenker eller fremme holdninger som bryter med det som er regnet for å være politisk korrekte. Landet vårt er ikke lenger fritt.

Kan vi si at vi er demokratiske i Norge? Har vi egentlig et folkestyre? Eller har vi et oligarki der et fåtall, en liten maktelite styrer på vegne av folket? For de som den gangen deltok i det kulturradikale 1968’ opprøret mot den daværende borgerlige elitemakten, er de samme som i dag troner på samfunnsmaktens topp. Rollene er ombyttet. Robin Hood er blitt sheriffen av Nottingham. Han tar fra de som er ”utenfor” og gir solidarisk kun til de som er ”innenfor.” Man har sittet på makten så lenge at man er blitt ”den privilegerte makta.” Staten eier snart alt og gjennomsyrer samfunnet ved å plassere sine utvalgte lojale i sentrale maktposisjoner.

Norges Offentlige Utredninger 2004 spurte betimelig om partiutviklingen er demokratiets endelikt fordi partiene siden 1970 har utviklet seg i retningen av såkalte karteller. Kjennetegn på kartellpartier knyttes til demokratisk forfall: blant annet har partiene gjort seg finansielt uavhengig av sine medlemmer ved å bevilge seg selv betydelige offentlige midler. Elite-demokratiet er et faktum, der en liten gruppe har politisk kontroll med media som går ”makta” altfor lydig til hånde.

Demokrati i sin reelle form forutsetter frie domstoler, frie medier, et fritt privat næringsliv, et fritt Storting der partienes perspektiver faktisk respekteres i regjeringen, samt midlertidig valgte regjeringer hvis makt er begrenset, nettopp for å forhindre en utvikling mot et systemisk maktmisbruk der enkelte politiske gruppers perspektiver gis uforholdsmessig forrang mens andre politiske perspektiver som befolkningen statistisk ønsker større fokus på, diskrimineres konsekvent til de grader at man nærmer seg det udemokratiske.

Norsk skole er et godt eksempel der SV har fått uforholdsmessig stor makt til å gjennomføre radikale reformer som gradvis har fjernet kvalitetsstempelet som før preget skolen og erstattet dette med «lek, moro» og en mangel på disiplin, pugging og respekt for læreren som har gitt oss de elendige resultater på PISA undersøkelser og andre evalueringer. SV skolen har spilt fullstendig fallitt og er et av de mest feilslåtte ideologiske prosjekter i moderne norsk historie. SV representerer kun få prosent og en marginal del av befolkningen, nesten like få som Human Etisk Forbund hvis medlemstall er under 2 % av den norske befolkningen. Hvor demokratisk er det at slike ytterst marginale grupper har en slik bred gjennomslagskraft? De representerer jo nesten ingen og i hvert fall ikke de brede lag av folkets interesser.

Dersom maktinstansene i samfunnet blir for preget av ideologisk kameraderi, gruppepress og en lukket elite som innsetter seg selv og egne venner i omtrent samtlige viktige høye stillinger, kan man sannelig stille spørsmålstegn over hvorvidt landet virkelig er et fritt demokrati. I gamle gode Afrika der jeg vokste opp, ble den slags kalt med sitt rette ord: ren og skjær politisk og økonomisk korrupsjon.

Vi trenger å snu disse frihetsinnsnevrende trendene i Norge. Vi trenger å gjøre opprør mot meningstvang, jantelov, frykten for andre mennesker og for hva de skal si eller tenke om den enkelte. Vi trenger en god dose individuell frihet kombinert med større samfunnsansvar, større religionsfrihet og religionsrespekt, respekt for forskjellighet, respekt for den tradisjonelle norske kulturens vekt på moral og etikk som kan gjøre at vi får bukt med en del av de forferdelige samfunnstrendene som har preget Norge de siste tiårene innen skole, politi, kirken og i familien.

Statens oppgave bør ikke være å bedrive statlig overformynderi og bestemme over enkeltmennesket, men å legge til rette for mest mulig personlig frihet og å respektere individets egne valg i ansvarlighet overfor medborgerne i samfunnet. Med en god dose av selvstendighet, styrke, disiplin og rakrygget tro på gamle ærverdige Norge og dets samfunnsbyggende idealer kan nordmenn selv ta tilbake styringen og sørge for å være medisinen mot fremveksten av totalitære strømninger i Vesten.

 https://youtu.be/ZSZF4p9_UOY

 

Libyakrigen: Krev uavhengig granskning!

http://steigan.no/2013/03/13/libyakrigen-krev-uavhengig-granskning/

Ære være NRK Brennpunkt. De har gravd fram viktige deler av sannheten om Norges og NATOs skitne krig i Libya. Men ingen ære til norsk presse fram til nå. De har latt den rødgrønne regjeringa slippe unna både med bruddene på den norske grunnloven og den fullstendig løgnaktige begrunnelsen for krigen. Og Stortinget lot det skje. Derfor må det en uavhengig granskning til.

Vi vet nå mye om den skitne krigen:

Sirte før og etter NATOs krig. Halvorsen «angrer ingenting».

Stortinget har sviktet sin oppgave

Det er den rødgrønne regjeringa som er konstitusjonelt ansvarlig for Norges krigsforbrytelser i Libya. Men Stortinget slipper ikke unna. Stortinget godtok at regjeringa ikke hadde lagt fram et så alvorlig spørsmål som krig for de folkevalgte. Ja, Stortinget godtok at det ikke engang forelå et formelt vedtak fra ei samla regjering. Derfor er Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité inhabil i denne saka.

Derfor rettet jeg tidlig en henvendelse til Riksrevisjonen ved riksrevisor Jørgen Kosmo. Han svarte da:

Her begår Kosmo en alvorlig feil. Han skriver at denne saka ikke skal behandles av Riksrevisjonen og i neste setning behandler han den likevel, ved å erklære – uten saksbehandling – at regjeringa har sitt på det tørre. Dermed har han også gjort seg inhabil.

Da gjenstår bare en uavhengig granskning

Regjeringa har til nå prøvd å løse sine alvorlige Libya-problemer med å vende det døve øret til oss få som har kritisert den. Vi har bare vært en håndfull. Dem jeg har oversikt over utenom meg sjøl er Edvard Vogt (som var først), Erling Borgen, Hans Ebbing og Dag Østerberg. (Partiet Rødt aksjonerte utenfor SVs landsmøte i 2012 med krav om granskning.) Regjeringa har bare avfeid oss fordi vi ikke har noen makt. Men etter NRK Brennpunkts avsløringer kan den ikke fortsette å stikke hodet i Libyas sand. Jo lenger den venter nå, jo verre blir skandalen. Derfor bør den så fort som mulig oppnevne en kommisjon som kan gjennomføre en uavhengig granskning av hele saka.

Det ønsker nok ikke Stoltenberg å gjøre. Derfor er min oppfordring til SVs, Senterpartiets og Arbeiderpartiets medlemmer: Krev uavhengig gransking nå! (Eller betal for det i valgkampen.)

Oppdatering: Er de krigsforbrytere?

Det norske Kartellpartiet

http://steigan.no/2014/01/19/det-norske-kartellpartiet/

Over hele den vestlige verden pågår det en uthuling av det tradisjonelle demokratiet. Partiene blir mer og mer like hverandre, fører mer eller mindre den samme politikken og viser at de egentlig forakter vanlige folk, som de bare trenger som passive velgere. Norge er ikke noe unntak.

Uthulingen

I boka Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy, skrev Peter Mair (1951–2011):

 Boka er en fortsettelse av en vitenskapelig artikkel Mair publiserte i 1995 sammen med Richard S. Katz, med tittelen “The Emergence of a Cartel Party”, framveksten av et kartellparti.

Mair viser til hvordan det er en tendens over hele Europa at medlemstallet og deltakelsen i de politiske partiene faller drastisk. Det britiske Tory-partiet hadde på femtitallet 3 millioner medlemmer, og har i dag knapt 100.000, en nedgang på 97%. Det samme ser vi i hele Europa.

Den samme tendensen har vi sett i Norge. Medlemstallet i de politiske partiene faller, og faller raskt.

Bare 5% av velgerne i Norge er medlemmer av et politisk parti, og samtidig har medlemmenes betydning i partienes beslutningsprosesser blitt redusert til bare å klappe for ledernes ferdigproduserte vedtak.

Arbeiderpartiet var en gang et stort parti der medlemmer og grunnorganisasjoner spilte en stor rolle. Debattene innad i partiet hadde stor innvirkning på store sosiale reformer som innføring av Folketrygden og utforming av Arbeidsmiljøloven. Typisk nok har ikke medlemmene hatt noe de skulle ha sagt om norsk deltakelse i NATOs kriger, norsk tilslutning til EØS, den gradvise privatiseringa og omdannelsen av statsbedrifter til imperialistiske konserner. Alt dette er politikk som er utformet av eliten og seinere tredd ned over hodene på motvillige partimedlemmer.

Det finnes et interessant norsk forskningsprosjekt som studerer utviklinga av det norske partisystemet der professor Elin Haugsgjerd Allern er sentral. Forskerne refererer til arbeidene til Peter Mair. Det gjenstår å se om de våger å trekke like skarpe konklusjoner som det han gjør.

EU- byråkratiet erstatter nasjonal politikk

Mair peker på at den politiske eliten har løst sitt eget problem når det gjelder å gjennomføre mange upopulære tiltak, og det er ved å overføre makt og myndighet til EU-kommisjonen. Kommisjonen er ikke valgt av noen og opptrer som en junta som trer tusentalls av politiske beslutinger ned over medlemslandas velgere, uten at det foregår noen form for politisk debatt eller vedtak. Beslutninger som får stor virkning på folks liv tas av et ansiktsløst byråkrati, som ikke kan motsies og ikke stilles til ansvar. Det gjør at de nasjonale politiske eliten kan late som om de ikke har noe ansvar for dette og vise til direktivene til en form for naturlover man bare har å forholde seg til. Det kan gjelde innvandring, anbudsregler, regler for trailertransport eller privatisering av nasjonale ressurser.

Norge er som kjent underlagt dette systemet gjennom EØS. EØS var Gro Harlem Brundtlands hevn mot det norske folk, fordi folket var så nesevist at det stemte nei til EU. Gjennom EØS sørget hun for at vi ble påtvunget alle beslutninger i EU-kommisjonen, uten at norske velgere har hatt noe de skal ha sagt.

Alexis de Tocqueville, som regnes til en av de store teoretiskerne for moderne demokrati, sa at det aristokratiet i det før-revolusjonære Frankrike mistet folkets tillit fordi de ikke lenger kunne utøve de funksjonene de bygde sine privilegier på. Mair mener at den europeiske politiske klassen er i samme situsjonen som det franske aristokratiet i siste halvdel av søttenhundretallet.

Indonesisk dokketeater

Det norske Kartellpartiet

Anført av Jens Stoltenberg har den politiske eliten i Norge gjort akkurat det samme som det Mair beskriver. En del av de aller største politiske sakene er overført til EU-byråkratiet uten at partienes medlemmer eller velgere kan påvirke så mye som et komma. Resten av de vesentlige sakene er utformet som såkalte nasjonale forlik. Stoltenberg har dratt kartellpartiet tettere sammen gjennom å få de ulike lederne til å forplikte seg på en hel rekke saker. Det gjelder pensjonsforliket, handlingsregelen, flykjøpet, EØS og NATOs krigspolitikk, for å nevne noen av de viktigste.

Det gjør at Det norske Kartellpartiet nå har et felles program, som ikke noe landsmøte kan rokke ved. Hva det har å si har SV fått merke. I regjering har SV vært for alt dette, det var prisen for å få sitte ved kongens bord og få fete ministerposter. Men SVs medlemmer er ikke spurt om dette.

Som Hans Ebbing har pekt på, var det Erik Solheim og Kristin Halvorsen som omdannet SV fra et parti basert på medlemsdemokrati til et parti der medlemmenes oppgave var å klappe for partiledernes utspill. En parodisk illustrasjon på dette var da SV skulle oppsummere sitt største valgnederlag noensinne. En skulle tro at dette hadde vært en sak for medlemmene, men det ble satt bort til en ”havarikommisjon” av ansatte byråkrater som mekket sammen en rapport i all hast.

Byråkratenes inntog

SVs havarikommisjon illusterer et annet trekk ved utviklinga av Det norske Kartellpartiet, nemlig byråkratenes inntog. For et par tiår siden var det én ansatt per 10 folkevalgte i Stortinget. I dag er forholdet en til en. Dessuten er det vokst fram et apparat av politiske rådgivere og medierådgivere. De brukes til dels av alle kartellpartiene. Deres oppgave er å trimme skuespillerne, æh politikerne, slik at de framstår bra i media og framfører meninger som kan sikre gjenvalg.

Og dette er gjort mulig gjennom partistøtten, som nå løper opp i en halv milliard i året. Så Kartellpartiet er på statsbudsjettet, og kan kanskje oppfattes som en ytre etat?

For oss som ikke har makt, men bare betrakter dette sirkuset utenfra, er det morsomt å oppleve hvordan politikerne har begynt å snakke likt. De gjør til og med de samme språklige blemmene. Stort og bredt fokus, sier de, for å gi inntrykk av at de mener noe veldig sterkt. Dette gjør de antakelig fordi rådgiverne ikke har peiling på realfag og ikke aner at fokus betyr brennpunkt, og at et punkt ikke har noen utstrekning i det hele tatt, verken stort eller bredt. Og det som er gøy er at de sier det alle sammen! Og nå har de begynt å uttale sammensatte ord som om de var delt. Pensjons REFORMEN, sier de, og vi skal skjønne at her er det jenta si/ gutten sin som kan sine saker.

Og når de er ferdige i politikken går mange av politikerne over i denne rådgivingsbransjen, i First House eller hva de måtte kalle seg. First House rekrutterer politikere som nylig har gått ut av partipolitikken, slik som Bjarne Håkon Hansen (Ap) og Tor Mikkel Wara (FRP) til å påvirke storting og regjering til å fatte vedtak som tjener deres kunders interesser. De kapitaliserer sine kunnskaper om de indre mekanismene i det politiske systemet og ikke minst sine forbindelser og personkunnskaper og selger denne kompetansen til kapitalsterke kunder. Slik kan for eksempel et privat helseforetak kjøpe Bjarne Håkon Hansen (tidligere helseminister) og hans kompetanse for 5500 kroner timen for å påvirke vedtak om helsepolitikken her til lands.

Elisabeth Skarsbø Moen skriver i VG 24.08.2013:

På denne måten blir First House et skyggekabinett som har hemmelig kundeliste og påvirker politikken på en måte som er helt ugjennomtrengelig for velgerne.

I andre land kaller man sånt korrupsjon.

I Italia kaller man denne politiske eliten for La Casta Politica, den politiske kasten. I en meningsmåling som gjøres hvert år i Italia om hva italienerne har tillit til i samfunnet var det i 2013 7,1% som hadde tillit til parlamentet og 5,1% som hadde tillit til partiene. (Ordensmakta hadde 70% tillit og kirken, med den nye paven, 54%.)

Kartellpartiet og internasjonal storfinans

Gro Harlem Brundtland, Tormod Hermansen og Jens Stoltenberg er de tre personene i Norge som har gjort mest for å omdanne de statlige nøkkelbedriftene i Norge til multinasjonale imperialistiske selskaper. Arbeiderpartiet skapte også Oljefondet og har dermed stilt den norske oljeformuen til disposisjon for den aller mektigste finanskapitalen i verden.

Det er Arbeiderpartiet vi har å takke for at Statoil er i Aserbajdsjan, Algerie og Angola og for at Yara (tidligere Norsk Hydros divisjon for kunstgjødsel) har drevet og driver sine omfattende utenlandseventyr. Med denne internasjonaliseringa følger lønninger og privilegier på et eventyrlig nivå, titalls av millioner i året for de enkelte lederne.

Rune Bjerke, konserndirektør i DNB og medlem av Arbeiderpartiet, er typisk for dette sjiktet med sin lønn på 7,2 millioner og makt over Norges største finanskonsern. Mindre kjent, men like typisk er den gruppa av statssubsidierte oljemillionærer som bygges opp i tilknytning til oljeleting og utvinning. De får 78% statstilskudd for leteaktivitet, og lykkes de, går de på børs eller selger seg til et utenlandsk konsern og kan sope inn hundretalls millioner.

Mediene slutter opp

Mediene bygger opp om Kartellpartiet. De konsentrerer seg om spillet og går nesten aldri til de realitetene som ligger under. (Behøver jeg å nevne medienes uverdige rolle i forbindelse med ikke-saka Navarsete?) Og de har hermet amerikanske medier med deres pundits, politiske kommentatorer, som er den moderne politikkens hoppdommere. De gir stilkarakterer, analyse holder de seg langt unna.

Høyre og venstre liten mening

Nå har vi fått ei blå regjering, og den kommer naturligvis til å gjøre en del ting annerledes. Men når den privatiserer Posten, NSB og Entra, så vit at alt dette er forberedt og tilrettelagt av Stoltenberg. Og like lite som SV fikk lov til å stå for sitt program kommer FRP til å få stå for de mer ytterliggående sakene i sitt program. Handlingsregelen, EØS osv. ligger fast. Det vi har fått er den blå versjonen av Kartellpartiet.

Men denne tilsynelatende forskjellen mellom blå og rødgrønn må være der, ellers mister velgerne det lille de måtte ha igjen av interesse for spillet. Nordmenn går ikke på skøyteløp hvis norske løpere aldri vinner. Ingen gidder å stemme hvis politikerne sa som sant var, at de egentlig står for 97% den samme politikken. Derfor må mediene si at vi står overfor ”skjebnevalg” og hva det måtte være, slik at velgerne bevarer illusjonen om at de har noe de skulle ha sagt.

Det finnes et folkelig raseri mot dette byråkratveldet, Rage Against the Machine, mot korrupsjonen og mot elitens helt åpenbare forakt for folket. Men det kommer til uttrykk som uartikulerte utbrudd i nettavisenes kommentarfelter, og brukes av eliten som bevis på hvor dumme og primitive folket er.

Det finnes ikke noe rom for noen egentlig opposisjon innenfor Kartellpartiet. Å bli Kartellpartiets ytre venstre er totalt uten mening. Det store spørsmålet er egentlig ikke høyre eller venstre, men innenfor eller utenfor. Framtidas opposisjon må bygges utenfor Kartellpartiet i kamp mot det systemet det står for. Da ville man være omtrent like radikal som eidsvoldsmennene var i 1814.

 

 

Five New HAARP Type Arrays Being Built! Norway Shutting Down Fm Radio -The Real Reason Why

http://dutchsinse.com/4202015-five-new-haarp-type-arrays-being-built-norway-shutting-down-fm-radio-the-real-reason-why/

 

4/20/2015 — FIVE NEW HAARP TYPE ARRAYS BEING BUILT! NORWAY SHUTTING DOWN FM RADIO — THE REAL REASON WHY

Norway is shutting off FM radio transmissions by 2017?

I never believe the “official” reason for anything like this.  There is much more to the story than you’re being told.

Officially, the powers that be would have you believe FM is being done away with because digital is much cheaper to operate, and offers more options.   Technically, this might be true, however the real reason FM is being shut off is much deeper than meets the eye.

Norway isn’t just “shutting off” FM becasue Digital radio is “better”.  Norway is freeing up FM bands for OTHER uses coming soon, for sure the FM band won’t stay silent very long!

FM falls within the VHF (Very High Frequency) band.  Norway is thelocation of EISCAT , the European VHF version of HAARP.

Worthy to note, as of January 2015, Norway is moving ahead with EISCAT 3D.   To be completed by 2017.   They are building FIVE DIFFERENT versions of a HAARP type array to work together with each other in conjuction using the VHF band!


Quote the literature on the EISCAT 3D project:

https://eiscat3d.se/sites/default/files/E3D_ProjectStatus_January_2015.pdf

“The EISCAT_3D system will consist of five phased-array antenna fields located in the northernmost areas of Finland, Norway and Sweden, each with around 10,000 crossed dipole antenna elements. One of these sites (the core site) will transmit radio waves at 233 MHz, and all five sites will have sensitive receivers to measure the returned radio signals.”
 
 

_________

Thus it appears 233.0FM is going to be broadcasting LOUD AND CLEAR come 2017.

I can hear it now 

“HOTT 233.0FM EISCAT — Burning up the airwaves with your favorite top 40 ionospheric “hits”!

 


____________

In order to understand how close these frequencies overlap, FM Radio working in the 100MHz band… EISCAT working in 200MHz band, see the charts below which break down the RF (radio frequency) spectrum.


If you thought HAARP in Alaska was big, just wait until these EISCAT arrays are online.

Norway is building FIVE DIFFERENT arrays , 10,000 dipole elements per array!

Obviously this VHF European “HAARP” will be more like a rock band, than a single “HAARP” plucking its strings.  Being able to cross waves to induce scalar energy at a distance is one of the obvious goals of this program.

This array will be able to cover the entire VHF spectrum.    This means everyone else currently using VHF (FM) would be getting interference from the Tromsø Norway and Finland locations of these antenna arrays.

Thus they will shut off FM in 2017 when they start bringing these VHF arrays on line.
______________

Article circulating in the news:

In 2017, Norway will be first country to shut down FM radio

http://www.theverge.com/2015/4/19/8453165/norway-end-fm-radio-2017

“Norway will shut down FM radio in the country beginning in 2017, Radio.no reports. The Norwegian Ministry of Culture finalized a shift date this week, making it the first country to do away with FM radio entirely. The country plans to transition to Digital Audio Broadcasting (DAB) as a national standard.

A statement released this week by the Ministry of Culture confirms a switch-off date that was proposed by the Norwegian government back in 2011. The government has concluded that the country is capable of meeting all the requirements necessary for a smooth transition to digital.

“Listeners will have access to more diverse and pluralistic radio-content, and enjoy better sound quality and new functionality,” Minister of Culture Thorhild Widvey said in a statement. “Digitization will also greatly improve the emergency preparedness system, facilitate increased competition and offer new opportunities for innovation and development.”

DAB currently offers 22 national channels as opposed to FM’s five, and has the capacity to host almost 20 more. The cost of transmitting radio channels through FM is also eight times higher than the cost of DAB transmission, the ministry reports.

DAB has been available in Norway since 1995. DAB+, an updated form of DAB, was made available in 2007. According to the Ministry of Culture, it will be up to radio broadcasters to choose between DAB and DAB+ transmissions, although it is likely that by 2017, most broadcasting in the country will be in DAB+.

Several other countries in Europe and Southeast Asia are also considering a national move to DAB, but no other country has confirmed a timeline,Radio.no reports.

Norway’s FM shutdown will begin on January 11th, 2017.

 

Bleier blir løsningen ved Hurdal helsetun

http://www.eub.no/nyheter/-bleier-blir-losningen-ved-hurdal-helsetun

 

HURDAL. - Hurdal helsetun drives allerede med et minimum av ansatte, sier Hege Moltzau.  

 

Moltzau er selv sykepleier og Sp-medlem, bor i Hurdal og har jobbet ved helsetunet. Hun er sjokkert over at politikerne i kveld kan komme til å kutte ytterligere i helsetunets bemanning for å spare penger.

- Bleieløsningen blir utveien, men det er det ingen som snakker om, sier Moltzau.

Sjokker er også Kristine Sanner, hovedtillitsvalgt for sykepleierne i kommunen, og sykepleier Lisbeth Solsrud Bjørnstad, Sps medlem i levekårsutvalget.

ANSATTE LØPER OG LØPER

Moltzau har også hatt pårørende på helsetunet. Hun forteller om ansatte som løper om kapp med nye turnuser og har knapp tid til å ta seg av de gamle beboerne.

- Det er ikke lenge siden en ny turnus ble satt ut i livet. Hvis politikerne nå går inn for de nye nedskjæringstiltakene de har varslet, så kan det bære galt av sted, mener hun.

- Politikerne vil at det skal kuttes ytterligere fem sykehjemsplasser. Det blir vanskeligere å få langtidsplass og tilbudet til befolkningen blir dårligere. Det er heller ikke lagt inn noe ytterligere styrking av hjemmetjenesten. Våre medlemmer er fortvilet. De får ikke gjort det de mener de skal og klarer ikke å forholde seg til den nye hverdagen, sier tillitsvalgt Sanner.

- HVA ER ET OMSORGSHOTELL?

Rådmannen har foreslått å gjøre om fem sykehjemsplasser til et såkalt omsorgshotell for folk som lider av angst og har behov for noe støtte og hjelp.

- Hva er dette omsorgshotellet? For meg er det noe diffust. Hvem er det som skal dit? Skal brukerne betale hele oppholdet selv? Jeg tenker at om folk er så oppegående at de vil ha et hotellopphold, så velger de ikke et sykehjem. En annen ting er at Hurdal trenger de reine sykehjemssengene som rådmannen nå vil ta bort, sier Moltzau.

Solsrud Bjørnstad er bekymret over det høye sykefraværet ved helsetunet.

- Nå vil dette bare øke, og vikarer kvier seg allerede for å ta på seg ekstravakter, sier hun.

ETTERLYSER KVALITET

Moltzau etterlyser kvalitet på tilbudet som gis til de eldre.

- Folk som trenger hjelp, tar til takke med det de får. Sykehjemsbeboerne tør ikke si fra, de er bare glade for å komme til et sted hvor de kan få hjelp. Det er sammensatt, dette her. Det ene tar det andre. De som jobber på helsetunet blir pålagt å jobbe under et enda strengere regime, og dette igjen går utover beboerne. Det skal masse kunnskap og god tid til hvis man skal gjøre en god jobb for og med de eldre. De fortjener ikke å få tildelt en oppbevaringsplass. Det er primærbehov som skal dekkes, og det blir ikke mulig med det forslaget som skal behandles i kommunestyre i kveld, sier Moltzau.

MÅ TA STØYTEN

De to Sp-politikerne mener at nå må helse- og omsorg ta støyten for bygging av ny skole, noe partiet lenge kjempet mot.

- Det ligger ikke prestisje i eldre og omsorg, slik det ligger i ny skole, sier Moltzau og Solsrud Bjørnstad.

- See more at: http://www.eub.no/nyheter/-bleier-blir-losningen-ved-hurdal-helsetun#sthash.1TT1rY6i.dpuf

Freelancejournalist Per-Vidar Johansen

 
Jeg ønsker å informere litt om hvordan det er å drive som freelancejournalist og være med å avsløre en rekke svært sensitive og betente saker om det skjulte Norge. 

Jeg har fått vite av 2 uavhengige kilder innen etterretningen, om at jeg er tungt overvåket av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og dette er selvsagt ulovlig overvåking, siden jeg hverken er terrorist eller på annen måte en voldelig person. Jeg er freelancejournalist som leter etter sannheten om det hemmelige korrupte Norge, styrt av den khazarjødiske globale bank-eliten som styrer Vatikanet, Washington, EU, CIA, MI6, Mossad, norsk etterretning og Stay Behind (den khazarjødisk-styrte paramilitære hæren i Norge)

Jeg har som sagt vært utsatt for en rekke angrep fra den khazarjødisk styrte norske paramilitære etterretningen (Stay Behind) og fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet direkte, gjennom hackerangrep mot min PC og nære omgangsvenners PC'er. Gjentatte ganger forsøkes jeg angrepet med tankekontrollvåpen (Mind Control) som er utviklet teknologi fra Israel (Mossad) eller amerikansk etterretning. Angrepene utføres enten via operative agenter med Mindcontrol (MK) radioutstyr, eller via mobiltelefonen min, eller via satelitt. 

Jeg har en gang blitt forgiftet på en uteplass i Tromsø, med et eller annet lettere nervegift, som ble lurt opp i ølglasset mitt, og som førte til en svært fornedrendre episode for meg selv. Takket være min gode helse, så klarte jeg meg gjennom episoden.

Mitt tidligere samboerforhold er ødelagt av Stay Behind operative agenter, og barn i dette samboerforholdet lettere traumatisert av dette forholdet. 

Jeg har skrevet flere artiker som avslører det nazistiske NWO - New World Order regimet underlagt Jesuittene til Vatikanet og de Khazarjødiske bank-eliten som styrer Frimureriet, EU, NATO, CIA, Mossad, og norsk etteretning.

Det er ikke lett å jobbe med å avsløre det internasjonale NWO mafia regimet, men jeg har sluttet å bry meg om denne trakasseringen som jeg blir utsatt for omtrent kontinuerlig. 

Jeg vil derfor avslutte dette innlegget med John F. Kennedy sin tale til media og verden forøvrig, hvor Kennedy avslører verdenskonspirasjonen (NWO) underlagt Jesuittene til Vatikanet. Frihet har sin pris, men den kan aldri bures inn og trues til taushet. Der en sannhetsøker må gi tapt, skapes 10 nye sannhetsøkere. Det finnes ingen død, bare sannhet.

https://www.youtube.com/watch?v=I0Cqkgyf8ik&html5=1
Why Murder JFK? ( Best Speech You Will Ever Hear )
orginal vid from " nuffrespect" This vid 

Massegraven på Ris kirke og Gaustad «Sykehus» – CIA og Traumebasert Befolkningskontroll

http://www.riksavisen.no/?p=425

MAKTOVERGREPPSYKIATRI / AV  / DEN 6. JANUAR, 2008 KL. 21:40 /

 

Av de som har vært gjennom forhåndsbestemte rettsaker, som ikke er justis, men myndighetenes oppdragelsesverktøy hvor justisen bestemmes i hvert enkelt tilfelle og ikke med likhet for loven, vært i barnevernsaker, eller andre typer hvor staten er motpart og nær sagt nesten alltid vinner – så skaper slikt traumer hos store og små, som for eksempel også noen av den mannlige del av befolkningen som har gått gjennom barnefordelingsak i rettsapparatet, har sannsynligvis en stor del utviklet noe som heter Post Traumatisk Stress Syndrom (PTSD).

Det er det samme som skjer der som under traumebasert mental kontroll (mind control). Kompartementalisert minne (compartemental memory), hvorav menneskene blir medgjørlige og lett påvirkelige for ytre suggesjoner. Underlegger seg tyranner, gir opp, tvungen i kne. Kriger skapes for dette formål. En skal traumatiseres, og kompartamentaliseres til å innordne seg en agenda som går ut på å ødelegge familien som samfunnets grunncelle (en av læresetningene), og deres andre credo som globalisering, «religionsfrihet»; med hvilket menes en skal tilbe dem istedenfor noen gud. Mange har erfart at de møter ikke rettferdigheten i retten, men makten (statsmakten, en oppdragende institusjon for å fome en i statens bilde).

Og det er nettopp derfor de gjorde og gjør dette mot så mange mennesker her til lands. Gaustad Sykehus fikk forskningsmidler fra CIA etter krigen og utover, og var fremste forskningsinstans for dem etter krigen på denne form for befolkningskontroll, kontroll i form av hjernevask og skape underdanige og lydige mennesker som er lett suggestible, ved hjelp av traume indusering.

Hele befolkningen holdt i en tilstand av frykt, frykt for kemneren, politiet, sosialkontoret, barnevernet, overformynderiet, eller alle sammen. De bruker ren terror mot folk for å oppnå denne effekt. Alle som er iferd med å bryte ut av den lydige flokken, vil på en eller annen måte bli re-terrorisert og re-traumatisert, for å gi denne effekt. Alle statens instanser er tilgjengelig for dette.

Jeg våger å påstå at enhver av statens instanser ikke er der for å tjene vanlige folk, men for å gjennomføre en agenda vanlige folk ikke vet om, inklusivt å brukes til ting som dette.

«La meg minne deg om en setning fra en Kommunistisk manual for hjernevasking fra 1930; «I Amerika har vi vært istand til å forandre arbeidene til William James, og andre, …og plassere læresetningene til Karl Marx, Pavlov, Lamarck, og læren om Dialektisk Materialisme inni lærebokene i psykologi, i slik en grad at alle som studerer psykologi blir med en gang en kandidat som enkelt aksepterer at Kommunismen er rimelig: «Siden enhver stol i psykologien i Amerika er besatt av personer med tilknytning til oss, den konsistente innføring av slike teser er garantert… Utdanne i store strekk den utdannede del av befolkningen til tesene til Kommunismen er dermed relativt enkelt» (II, Ch. 11).»

Fra Henry Makow, «How University Betrays Students»

http://www.henrymakow.com/002046.html

Spesielt fikk dennne metode for befolkningskontroll sitt oppsving etter at psykiaterene og psykologene gjorde sin entre i norske rettssaler, – startet allerede under «landsvikeroppgjøret» etter krigen. Fra dette oppgjøret fikk de mange prøvekaniner, og fikk utfolde seg med sin sadisme i fri utfoldelse i lang tid deretter, og holder på ennå, nå med kjemisk lobotomi.

Deretter fikk denne «vitenskap» sin glanstid, under dekke av «helsevesen». Store min, hvor ordene har mistet sin mening i vår tid.

«I justisvesenet møter du ikke retten, men makten«. J.Johansen 6.1.2008.

Barnefordelingsakene blant andre typer saker er ledd i utøvelsen av slik prosess. I tillegg til at de får oppnådd sitt credo om å ødelegge familiene. Staten og «de store menn» skal være våre eneste familier i fremtiden. Alle som står i veien for deres læresetninger blir utsatt for terror og re-traumatisering. Om dommeren ikke klarer selv den fornødne traumatisering, som de i kraft av forskningen på Gaustad vet virker, så må han ty til «sakkyndige»; psykologer og psykiatere. De klarer brasene. Lang utdanning og forskning ligger bak, finansiert av CIA.

Hos dem som er utsatt for dette, er store minnebanker kompartimentalisert og borte fra hverdagsminnet. Det er hvordan menneskets hjerne behandler slike påførte traumer.

Norge har vært foregangsland og spesielle prøveprosjekt (test, for å kunne settes i verk i større verdensformat senere) på dette felt etter krigen, – og derfor har Norge slike lydige borgere, som finner seg i alt. Mentalt kontrollert.

Og heri ligger også forklaringen på hvorfor psykologer som Rune Amundsen i Florø må fratas lisensen som psykolog, og søkes stanses i sin virksomhet. Uten å vite det vil slike som ham som bruker spesielle teknikker for å nå inn til de traumatiserte minnebanker, komme til å avsløre de statsansatte som har gjort det slik. Slikes virksomhet vil være svært farlig for systemet. Må tas ut av virksomhet, under dekke av å beskytte «pasienten», selvfølgelig.

Om mange nok slike som Amundsen fikk holde på, utenfor de offisiellt godkjente metoder som ingen kur gir, bare mer sykdom og elendighet, samt altså kontroll. Menneskene ville kunne begynne å huske igjen. Ut av paralysen som den traumabaserte kontroll over sinnet har satt dem i. Myndigheters og helsepersonells agendaer har motstridende interesser.

The Rockefellers regard human beings as domestic animals. This is implied in «Occasional Paper #1″ of their General Education Fund:

«In our dreams, we have limitless resources and the people yield themselves with perfect docility to our moulding hands. The present educational conventions fade from our minds, and unhampered by traditions, we work our own good will upon a grateful and responsible rural folk. We shall not try to make these people or any of their children into philosophers or men of learning, or of science. We have not to raise up from them authors, poets or men of letters. We shall not search for embryo great artists, painters, musicians, nor lawyers, doctors, preachers, politicians, statesmen of whom we have ample supply. The task we set before ourselves is very simple as well as a very beautiful one, to train these people as we find them to a perfectly ideal life just where they are.» («The Rockefeller Empire» in Josephson, «The Strange Death of FDR» 1948, p. 69).

In other words, the Illuminists have infected mankind with the illusion that they are building a humanist utopia based on reason, when in fact they are constructing a neo feudal tyranny. This is the essence of «globalism» and the principle behind world events.»

Fra Henry Makow, «How University Betrays Students»

http://www.henrymakow.com/002046.html

Samme folk som finansierte både bolsjevikene og nazismen, ifølge Anthony C. Sutton.

http://www.riksavisen.no/?p=411

De trengte uro og kriger for å komme seg utav den depresjonen som Amerika var i, og de finansierte og profitterte på «begge sider» i krigen. I virkeligheten er der bare en side; «de store menn» på toppen, som trenger slike forhold for å gjennomføre sin agenda, og som bruker traume induksjon og terror for å gjennomføre den. Slik holder de folk under mental kontroll via frykt og avmakt, slik at folk gladelig overlater til dem å «ordne opp». «Her i Norge opprettet Håkon Lie Stay Behind i 1947, Staten Israel i 1948 og NATO i 1949«. http://www.riksavisen.no/?p=428

FN kom 24. Oktober 1945. Og i all tid siden har de holdt oss mentalt arrestert i deres skapte virkelighetsfortståelse.

Og for denne internasjonale gjeng av kriminelle elementer innen bank/finans (USA) og kongehus (den Merovingiske blodlinje av føydalister; Britisk, og mindre rolle belgisk/hollandsk), var det våre ledere som tilranet seg makten over kongeriket etter krigen, tjente og tjener, selv idag 60 år etter (ref. Bilderberger elite nettverket).

Se forøvrig andre av mine arbeider på http://www.riksavisen.no for hvordan, hvem og hvorfor de gjorde det; det er økonomisk lønnsomt å tjene «verdens herrer», de store menn. I tillegg til «makt» (i den grad våre ledere kan bestemme noe som helst som ikke er bestemt på høyere nivå – av «de store menn») og oppmerksomhet.

«Rettsstatens Historie«;

http://www.riksavisen.no/?p=402

«Norsk politikk; Det Skitne Maktspillet i Kulissene 1945-2006«;

http://www.riksavisen.no/?p=300

Det er gjennom avartene av dette nettverket Den Nye Verdensorden, som er fascistisk i sin form, av neo-konservative føydalherrer innen bank og finans og europeiske kongehus, som har de fleste politikere under sin innflytelse, som vi har sett også våre, holder på å jobbes frem.

«Og Gaustad blir beskyttet av systemet; – beskyttet av politikk, psykiatri og rettsvesen, – en særdeles uhellig treenighet. En treenighet vi finner i «land vi ikke liker å sammenligne oss med», som man sier det på Tinget. Men i Norge, i moderne tid – og like foran våre øyne? Ja!» Thore Lie

«Det var på Gaustad de begynte, først i Norden, i 1941. Gaustad har vært et senter i Norsk psykiatri fra mellomkrigstida, og var det første moderne Statssykehus og Universitetssykehus som også har hatt nær tilknytning til Helsedirektoratet. [] I tillegg dreier det seg om forholdet til USA.

-Hvorfor var det amerikanske forsvarsdepartementet så interessert i kunnskap om lobotomi? Hva brukte man denne informasjonen til?

-Det var en del av andre eksperimenter som også ble foretatt i regi av USA på den tiden, blant annet med LSD, i Mind-control-prosjektet til CIA. Dette var et prosjekt som gikk ut på å teste den menneskelige yteevne, hvor store påkjenninger det var mulig å utsette folk for, samtidig som man ønsket å utvikle en teknologi for å kontrollere mennesker. Det var kanskje det viktigste. Det var overlege Sem-Jacobsen som drev med dette på Gaustad, bevilgningene kom fra Pentagon.

For meg har det ikke vært så stort poeng om det var CIA eller forsvarsdepartementet som stod bak.»

Joar Tranøy. http://www.friheten.no/interv/2000/09/joar.html

Leo Lyon Zagami, gift og bosatt i Norge etter hva vi forstår, var en 33-grads frimurer i ‘P2-Lodge’ i Italia. Han er i blodslinje med Illuminati «king» Licio Gelli som han skulle ta over etter, men han tok til fornuft og valgte å gå ut av brorskapet. For at han skulle komme ut av det med livet i behold måtte han gå ut i offentligheten og fortelle hva som skjer, sier:

«The Scandinavian illuminati community and the Swedish Rite of Freemasonry practiced in Scandinavia are also very influential in the United States and they considered an example to follow by the illuminati scum bags that want complete control over their citizens…over the sheep. The Scandinavian are a living experiment of the illuminati since the time of the Nazi occupation and soon the Americans will feel the same sense of oppression from the State but the only difference is a willing participant of the game because the people over here are already under the full control of the Nazi-Fascist State».

http://nb.xiandos.info/Mind_Control_metoder_i_Norge_-_og_n%C3%B8ytralisering_av_dissidenter.

«I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.

De som var involvert var bla. overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, som var aktiv i USA`s romfartsprogram. Sem var en ekspert på flysikkerhet, og hadde nær tilknytning til Kongefamilien. Han arbeidet også for det som var forløperen til CIA; OSS, under 2 verdenskrig.

Gerhardsen regjeringen og den amerikanske regjeringen støttet forskningslaboratoriene på Gaustad. Ford-stiftelsen sørget for at forskningen kom igang. – Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.

Ifølge dokumentene som TV2-Rikets Tilstand viser til, engasjerte Statsminister Einar Gerhardsen seg også i arbeidet med eksperimenter på hjernekontroll på mennesker. 6. desember 1956 bestemte ledelsen for Fords forskningsprogram seg for å innvilge 150 000 dollar til Gaustad sykehus. Pengene skulle brukes til å «studere den elektriske aktiviteten dypt inne i menneskehjernen». Støtten ble gitt til Ørnulv Ødegård og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, og pengene ble satt inn i en amerikansk bank. Dette var i utgangspunktet i strid med norske valutabestemmelser, men Gerhardsen regjeringen ga støtte til etableringen. Gaustad direktør Ødegård sendte takkebrev til Ford stiftelsen. Einar Gerhardsen sørget for å opprette en overlegestilling for Sem-Jacobsen på Gaustad sykehus. Sosialminister Gudmund Harlem og helsedirektør Karl Evang sørget for at finansminister Trygve Bratteli godkjente opplegget. Begrunnelsen for eksperimentene var at de angivelig skulle være redd for at andre land kunne ha kommet lenger i forskningen og utviklingen av hjernekontroll. De begrunnet det med «rikets sikkerhet», sier journalist Gina Rydland i http://www.uprootmedia.org under overskriften «Mindcontrol-program i Norge

Les en fortreffelig artikke fra Gina Rydand om Stay Behind nettverket, samt dets forbindelser til Norge,her:

http://www.riksavisen.no/?p=428

og mer bakgrunnsinformasjon på engelsk her: http://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Gladio

* * *

De som er utsatt for traume induserte rettsaker (agenda), spesielt i barnefordelingssaker (men alle kan melde seg – så får vi se), tilbys å delta i et massesøksmål mot staten. «Massesøksmål – Offer for Justisvesenet«;

http://www.riksavisen.no/?page_id=423

Deltagere kan registrere seg her:

http://www.riksavisen.no/?page_id=424

Mvh. J.Johansen

Vær vennlig å sende denne email eller link til denne side videre til noen som er utsatt for slike «rettsaker» og prosesser. DE vil forstå, om mot formodning du ikke skulle gjøre det.

Denne artikkel oppdateres fortløpende her: http://www.riksavisen.no/?p=425

Heiberg-familien dominerer fullstendig norsk medisin, politikk og rettspleie

http://www.riksavisen.no/?p=10944

 

Har Heiberg-familien og askenazier som innvandret på 1700-tallet full destruksjon av den norske kristne kultur og mennesker som måsetting? Å dominere politikk, medisin, rettspleie og media, gjør det enkelt å tilhøre et kriminelt internasjonalt globalistisk nettverk.

Var Henrik Wergeland en helt eller sviker? Heibergfamilien har overtatt alle sider av norsk maktapparat, de er globalistiske, og er suverene, og selger farlige kjemikalier som vaksiner og ‘medisin’, sier signaturen Jostemikk på klimaforskning.com. De er tverrpolitiske; ettpartistaten deres. De bestemmer det meste.  Politikken har sluttet å gro organisk nedenfra og oppover, idag bestemmes norsk politikk ovenfra. Alle sikkerhetslover og ‘hat’lover er laget for å beskytte dem når sannheten om deres bakgrunn kommer frem. Ikke for å beskytte borgerne. Norge vil se et sterkt klassedelt samfunn etter hvert, DEM, eliten, maktklassen deres – og alle andre. Kun to sosialistiske klasser.

Heiberg er en opprinnelig dansk slekt. Heibergslekten slo seg ned i Norge på 1700-tallet og er i dag vidt utgrenet. Forfatteren Johan Sebastian Welhaven, samt statsminister Jens Stoltenberg, er blant mange kjente etterkommere av Heibergslekta.

Slektstreet

•Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
•Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
•Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
•Axel Heiberg (1848–1932), konsul, gift med dattera til Thorvald Meyer
Alexander Cappelen (1969–), professor i økonomi
Marie Simonsen (1962–), journalist
•Gerhard Heiberg (f. 1939), norsk representant i IOC og industri- og idrettsleder
•Anton Vilhelm Heiberg (1831–85), h.r.advokat.
•Elisabeth Welhaven (1815–1901), forfatter

Denne lista er mye lenger, men jeg tror jeg har fått fram poenget nå. Innavlen og kameraderiet som har bygget opp det norske makthierarkiet er problematisk. Det er pekt på at vi er så få. Landet er jo så lite. Dette er ikke noen fyldestgjørende forklaring på det som har skjedd, og problematikken er tatt noen få ganger av seriøse organer. Jeg orker ikke ta med det ambulerende styrelederteamet vi har i vårt land i dette innlegget, men de som tar seg bryderiet å undersøke dette vil få seg litt av et sjokk.

Alle de jeg uthevet i halvfet er nå slettet fra Wikipedia som kjente medlemmer av Heibergslekten! For å gjøre det klinkende klart hvem disse menneskene er som har fått slettet sine navn fra ei tydelig plagsom liste på Wikipedia:

Anne-Lise Kullmann (1927–). Politiker
Kaci Kullmann Five (1951–). Politiker
Fabian Stang (1955–) ordfører i Oslo
Karin Stoltenberg (1931–2012) genetiker, gift med Thorvald Stoltenberg, diplomat (1931–)
Camilla Stoltenberg (1958–) lege og forsker (Folkehelseinstituttet, min kommentar)
Jens Stoltenberg (1959–) statsminister, gift med Ingrid Schulerud
Marianne Heiberg (1945–2004) forsker, gift med Johan Jørgen Holst (1937–94), politiker
Axel Heiberg (1875–1952), høyesterettsadvokat
Axel Heiberg (1908–88), høyesterettsdommer
Axel Heiberg (1940-), høyesterettsadvokat
Marie Simonsen (1962–), journalist

Her har dere den ny-redigerte lista fra Wikipedia slik den ser ut i dag der disse maktmenneskene er slettet fra den synlige delen av slektstreet:

http://no.wikipedia.org/wiki/Heiberg

Jeg tok første gang opp diverse norske adelslekters stamtre i tråden Hambros blogg og Klif, og viste da fram noen av de mest kjente medlemmene av Heibergslekta. Jeg nevner dette nå, fordi det har skjedd nok en oppsiktsvekkende historieforfalskning/bokbrenning på Wikipedia. Da jeg begynte å skrive om Karin Heiberg Stoltenberg i dette innlegget, søkte jeg opp Heiberg på Wikipedia igjen.

Hva tror dere har skjedd siden jeg forrige gang tok opp den fullstendige innavlen innen det norske makthierarkiet? Under temaet kjente medlemmer av Heibergslekta sto disse navnene som jeg listet rett fra Wikipediaartikkelen. Dette er rett og slett et sitat, og eneste forandring er at jeg denne gang fører opp noen av navnene i halvfet utheving. Dere vil snart forstå hvorfor.

Dystopiske fremtidsutsikter

Aldous Huxley var ikke bare forfatter, blant annet av den dystre futuristiske boka Brave New World, han var bror og sønn av kjente forskere innen eugenikk.

Julian Huxley gikk i den vitenskapelige retningen. Han ble den første lederen av UNESCO i 1946, ble adlet i 1958, og var også en av grunnleggerne av WWF i 1961. Han så nok også på WWF som en mulighet til å utvide antallet nasjonalparker, spesielt i Afrika, noe han var opptatt av. Han var også en forkjemper for eugenikk som en metode for å forbedre samfunnet. Julian så på eugenikk som et viktig virkemiddel for å fjerne uønskede varianter fra de menneskelige gener.
http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_Huxley

Ikke så lenge før han ble syk og døde i 1963, holdt han en tale ved Berkeley-universitetet i California. Takket være dyktige folk som graver i dette, og like mye det fantastiske redskapet Wayback Machine, kan jeg nå legge et kort sitat fra en utskrift av talen.

http://archive.org/details/AldousHuxley-TheUltimateRevolution

The prophetic Aldous Huxley, author of Brave New World, speaks to an audience at University of California, Berkeley, surrounding the use of terrorism and pharmaceuticals to create willing slaves out of the population.

De samme kolossale kreftene som startet «Folkehelse»instituttet i Norge, hadde enorm innflytelse også i andre land. Rockefeller Foundation og andre mektige aktører støttet ikke bare tyskernes finansielle institusjoner i forbindelse med oppbyggingen av Det tredje riket, de støttet ikke bare selve krigsindustrien i for eksempel arbeidsleire der fangene ble tvunget til å arbeide for et visst firma, de støttet også oppbyggingen av Hitlers rasehygieniske program. Dette bør være noe å tenke grundig på for alle. Ikke minst den stadige «rasehygieniske» terroren her i Norge helt fram til 1976 i regi «Folkehelsa».

Er det ikke litt snodig at familien Stoltenberg er så tett sammenknyttet til Rockefeller Foundation og eugenikk/genetikk? Man skulle tro at folk av jødisk blod ville ta sterkest mulig avstand fra alt som kan minne om eugenikk. Allikevel har familien Stoltenberg enten utdannet seg på stipend fra Rockefeller Foundation, arbeidet og ledet (leder) FHI gjennom Camilla Stoltenberg som er utdannet innen genetikk og arvelige skavanker, og det samme gjaldt hennes og Jens Stoltenbergs mor Karin Heiberg Stoltenberg, som var utdannet genetiker. Verden er virkelig snudd på hodet, og det jeg tidligere har skrevet om at det som er sant er løgn, mens det som tilsynelatende er løgn er sant, blir mer og mer allmenngyldig.

Alle bør ta med i betraktning at Rockefeller finansierte Folkehelseinstituttet.

Rockefellerformuen ble etablert ved å selge crudeolje i små flasker med en pen etikett på, som skulle virke mot ALL sykdom.

Sitat

Sitat

Dette hadde det tyske propagandaministeriet fullstendig rett i. De sto ikke alene om å begå grusomme handlinger mot uskyldige mennesker.

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Wir_stehen_nicht_allein.png

Salg og profitt foran etikk

Bortsett fra at denne adelslekten i generasjoner, og sammen med et par andre tilsvarende slekter har dominert det norske makthierarkiet, er det viktigste poenget for meg akkurat nå hvorfor mennesker av denne slekta har så nære forbindelser til Rockefeller Foundation, genetikk/eugenikk og diverse «vaksine»programmer som har lammet mengder av uskyldige barn i Afrika? Misforstå ikke. Det er minst like viktig å fokusere på slektens dominans på andre deler av det offentlige Norge, men spørsmålet stiller jeg nok en gang: Når begynte slike mennesker å bevisst samarbeide med oligarker som har havnet i søkelyset for alt annet enn human oppførsel mot samfunnets svakerestilte?

Jeg tror jeg begynner forstå bedre og bedre hva tyskerne mente med Wir stehen nicht allein, og det er egentlig ganske skremmende.

Signaturen Jostemikk
http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,269.105.html

Om forfatteren

Redaksjonen har skrevet 34 artikler.

Lys i Mørket Vi ønsker å være et ledd i en grasrotbevegelse som skal opplyse og lede medmennesker til den litteratur og kunst og læremidler og hjelpere (terapeuter) som behøves for å kunne se verden som den er, og ikke som den illusjonen som en er tillært, indoktrinert og manipulert til å tro.

 

Norge ble tvangsinnmeldt i EU i 1994 av Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre.

Ja det er faktisk sant, Norge er allerede EU medlem. Gro Harlem Brundtland og Bjørn Tore Godal, underskrev Norges EU medlemskapet den 24 juni 1994, på Korfu i Hellas, sammen med flere andre nasjoner som ville bli EU medlemmer. I november samme år, ble det avholdt en folkeavstemning i Norge om EU medlemskapet. Folket gav sitt klare nei til EU under folkeavstemningen, slik de også gjorde i 1972. Men da hadde allerede Gro Harlem Brundtland underskrevet EU medlemskapet for Norge, den 24 juni 1994 på Korfu, sammen med Sverige, Finland og Østerrike.

Bilde tatt fra selve underskrivelses-seremonien av EU medlemskapet, der Gro Harlem Brundtland, sammen med Jan Tore Godal, Grethe Knudsen og Eivinn Berg, grunnlovsstridig melder Norge inn i EU, uten Stortingets og Folkets samtykke.

 

Jonas Gahr Støre var Gro Harlem Brundtland sin “fotsoldat” og han var sentral i forhandlingene med EU, og overkjørte blant annet Jan Henry T. Olsen (“No fish” Olsen), i forhandlingene med EU om fiskerispørsmålene, i følge den legendariske avisredaktøren Ivan Kristoffersen i en artikkel i avisa Nordlys 7 september 2013. Thorvald Stoltenberg overtok fra dag 1 etter 24 juni 1994 som Norges kommisær for fiskerispørsmål til EU. Gahr Støre var den sentrale arkitekten i dette organiserte landssviket fra Arbeiderpartiet, da dette Grunnlovsbruddet ble foretatt, uten at noen av de impliserte ble straffet, og de er fortsatt ustraffet for sin svært kriminelle gjerning. De blir sågar hyllet i AP den dag i dag, og er de sentrale “spillerne” i systemet. Gro Harlem Brundtland er i dag nestleder i Verdens Internasjonale Sosialister, og Jonas Gahr Støre som var sentral i forhandlingene, er i dag minister med klippekort på statsrådpost i Jens Stoltenbergs regjeringer. Det er ingen tvil om at det var et fullverdig EU medlemskap, som den norske delegasjonen jobbet for å få innført, i henhold til den fullmakten delegasjonen jobbet etter, en fullmakt som uten tvil er Grunnlovstridig. Fullmakten som den norske forhandlingsdelegasjonen hadde med seg, er sannsynligvis utstedt fra Statsministerens kontor, og sannsynligvis ikke fra Stortinget med gyldig Stortingsvedtak med 2/3 dels flertall over 2 Stortingsperioder. Fullmakten kan lastes ned her I følge Grunnloven er det ulovlig å legge Norge inn under fremmed makt, og selve prosessen med forhandlingene, var derfor Grunnlovstridig.

Dette landsviket av episke dimensjoner, ble avslørt av Synnøve Fjellbakk Taftø, og gjort kjent gjennom hennes artikkel Globalistenes fremste agent som omhandler hvordan Jonas Gahr Støre, klarte å lure det norske folk til å avstå hele sin suverenitet som fri nasjon, over til EU, med dette skjulte EU medlemskapet. Synnøve jobbet på forhandlingstidspunktet som jurist under Utenriksdepartementet. Synnøve Fjellbakk Taftø er en av de skarpeste hjerner Norge noensinne har fostret, på internasjonal rett og rettsoppfatning. Synnøve Fjellbakk Taftø, jobbet i Utenriksdepartementet i diplomatiet i Geneve og ble løpende orientert om forhandlingsprosessen.

Synnøve Fjellbakk Taftø, Norges mest kjente politiske fange ble like etter artikkelen hennes ble publisert på Nyhetsspeilet, pågrepet i sitt eget hjem av lokalt politi, dratt ut i politibilen og kjørt til Nordland Psykiatriske Sykehus, dopet ned og innesperret uten mulighet til å slippe fri. Hun er gjentatte ganger blitt tvangsinnlagt og trakassert, på grunn av sine avsløringer om den indre kjernen i AP, og hun er fortsatt under trakassering av regimet. Her er artikkelen som bekrefter tvangsinnleggelsen av Synnøve Fjellbakk Taftø

Synnøve Fjellbakk Taftø skrev sin avslørende artikkel sammen med sin nærmeste medarbeider, dissidenten “Singoalla”. De to bar på denne informasjonen i en del år, før de lyktes i å få informasjonen ut til folket. Før denne artikkelen ble publisert gjorde de to tidligere forsøk på å få informasjonen ut, de ble da stoppet av massiv sabotasje, som gikk på veldig mange fronter, bl a ble Synnøve tvangsinnlagt. Singoalla ble utsatt for stigmatisering og svertekampanjer på nettet, for å diskreditere og bringe henne til taushet, samt massiv trakassering rundt hennes hjem, blant annet av en motorskykkelbande og 2 drapsforsøk. De to har ofte snakket om at det er et under at de fremdeles lever. Så vår Herre har nok et godt hjerte for dem. Det er også laget en støttegruppe på Facebook for Synnøve med over 3000 medlemmer,

Denne saken med Fjellbakk Taftø vekket stor internasjonal oppsikt, og den kjente senatoren og presidentkandidaten i USA, Ron Paul, som kjemper for menneskerettigheter i USAtok saken opp på sitt eget nettsted her

Sitat fra Synnøve Fjellbakk Taftø i sin artikkel om Gahr Støre og EØS forhandlingene

Sitat Jeg fulgte rimelig bra med i EU-saken i 1994, men likevel var jeg ikke oppmerksom på at Gro Harlem Brundtland, Bjørn Tore Godal og Eivinn Berg den 24. juni 1994 meldte Norge inn i EU. Etter at fristen for å reise Riksrettstiltale gikk ut har Thorvald Stoltenberg fortalt at medlemskapet ble effektivt fra dag 1 og han ble utnevnt som EU-kommisær for fiskerispørsmål. Men dagen etter folkeavstemningen var det slutt på herligheten. Slik ville EU-kommisjonen gi skinn av at de respekterte den norske folkemeningen. Men New World Order-representanten Jonas Gahr Støre fikk hjelp av sine jesuittiske venner til å lage et konsept som sikret at Norge oppfylte medlemskapsforpliktelsene uten at befolkningen i Norge fikk noen av de rettigheter som tilkommer EU-borgere. Nøkkelen finnes på UDs nettsted for traktater under datoen 29. desember 1994. Der er det inngått noe som kalles en multilateral avtale, men som egentlig er en bilateral «avtale» mellom Norge og Island. Av teksten i fortalen sees at det er en oppfølgning av medlemskapsavtalen. Avtalens innhold er at den endrer ordlyden i to helt forskjellige avtaler mellom helt andre parter. Gahr Støre og hans jesuitterrådgivere har nok vært klar over at denne voldtekten av folkeretten kunne bli oppdaget.
Avtaleteksten ble ikke forelagt Stortinget slik norsk konstitusjon krever. EØS-avtalen trådte aldri i kraft, folkerettslig sett. Medlemskapsavtalen er formelt heller ikke i kraft, men norsk rettsbevissthet krenkes daglig av forfatningsstridige bestemmelser som er innført etter jesuittisk ønske. Som eksempel kan nevnes lovgivningen om korrupsjon.

Norsk tradisjon på det økonomiske område er et system av gaver og gjengaver, tjenester og gjentjenester, dugnader og fellestiltak. Regnskapsføring hadde negative overtoner. New World Orders økonomiske kontrollsystem er basert på slavenes plikter i det gamle Romerriket.
Historien om hvordan ansatte i Justisdepartementet klarte å kuppe det politiske systemet og kriminalisere norsk kultur er hemmeligstemplet, men av dokumenter som er tilgjengelig på internett går det frem at Stortinget fikk beskjed om at konvensjonen var i strid med norsk rett uten at forslag til lovendring ble lagt frem samtidig. I gamle dager ville en slik fremgangsmåte dannet grunnlag for Riksrett, men nå er alt som tjener New World Order ikke bare tillatt, men påbudt
Sitat slutt.

Kneblingen av norsk fiskeripolitikk i forhandlingene, og Jan Henry T. Olsen sin skjebne i AP

Jan Henry T. Olsen, AP sin fiskeriminister i 1994 under forhandlingene, satte seg opprinnelig til motverge mot Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland sitt hardkjør, mot våre fiskeripolitikk og vern om våre kvoter. Jan Henry T. Olsen frontet “No fish” politikken og ville ikke gi fra seg en eneste fisk til EU i disse “forhandlingene” i 1994, men Gro Harlem Brundtland og Jonas Gahr Støre gav han beskjed om å vike front og godkjenne EU avtalen. Utad ble det kjørt en liten “no fish” kampanje for Jan Henry T. Olsen, om at Norge ikke hadde gitt etter for EU i “EØS” forhandlingene, med “no fish” (ingen kvoter avgitt for Norge) som budskap til EU, men i realiteten var avtalen klar at spanske og britiske fiskeriselskaper, fikk tilgang til våre fiskekvoter, siden Norge nå var blitt EU medlem. I 1996 er ikke Jan. Henry T. Olsen lengre med i den indre kjerne av AP, og skjøvet ut i kulden, som så mange andre dyktige norske politikere fra distrikt, som har stått imot globalistene i Arbeiderpartiet.....mer: http://mittnord-norge.origo.no/-/bulletin/show/809140_norge-ble-tvangsinnmeldt-i-eu-i-1994-av-gro-harlem-brundtlan?ref=checkpoint

VITENBERG: Norway’s shame: How a nation squandered its oil riches

http://p.washingtontimes.com/news/2013/dec/25/vitenberg-norways-mythical-oil-wealth/#.UrzLRXc2McM.facebook

Some 50 years ago, Njord, the mythological Norsk god of wealth, smiled on the hardworking fishermen and lumberjacks, and presented Norway with the gift of oil. In financial terms, this was a handsome gift indeed, currently translated into a natural bounty worth $740 billion.

Successive Norwegian governments pledged to save this wealth for the welfare of future generations. Yet, half a century after this windfall began, questions increasingly arise of whether Norway’s handling of its oil wealth has even withstood the test of the past, much less the future.

The country’s 2013 election campaign spawned a debate about the government’s management of the massive Norwegian Oil Fund. Norwegian citizens, however, have been trapped within a virtual bubble: Far from raising and discussing serious concerns, the debate in which the country has been engaged is fundamentally flawed. Behind the rosy picture that Norway’s leaders have painted of the country’s economy lie some difficult truths. We have only to chip away a little at this bright facade to realize that a far less glittering reality lies beneath the surface.

First, the oil fund is a mathematical artifice. At three-quarters of a trillion dollars, the Norwegian Oil Fund appears to provide plenty for a country with scarcely 5 million citizens. Yet the country has accumulated a foreign debt that, at $657 billion, is almost as massive. Subtracting the debt from the fund’s $740 billion leaves a balance of only $83 billion. In other words, there is a treasure chest, but it is almost empty: Njord’s prize for future generations is only a little more than 10 percent of its putative value.

Even if we take the fund’s worth at face value, its future is not guaranteed. In a 2011 analysis, “What Does Norway Get Out Of Its Oil Fund, if Not More Strategic Infrastructure Investment?” University of Missouri economist and Wall Street financial analyst Michael Hudson offered a stark assessment: The Norwegian oil monies are invested mainly in the unstable economies of BrazilRussiaIndiaand China, or in volatile real estate in the West.

Although the fund records short-term profits from its holdings of bond and stocks, its strategy is one of “speculate and diversify.” It is based on the hope that spreading the risk widely enough can hedge against a catastrophic collapse in a particular region or sector. Yet in today’s turbulent economic environment, this seems to be a strategy for multiplying exposure to speculative risks rather than protecting against them. Thus, not only does Norway’s massive debt render the fund’s true value largely illusory, the future of the fund itself is highly precarious.

The second awkward fact Norwegians have yet to confront is that their country’s disproportionate dependence on oil hangs like an economic sword of Damocles above its head. In August, the Economist predicted that following improvements in shale-gas technologies and the development of electric cars, a significant decrease in the demand for oil is rapidly approaching. Although marginally referenced in the Norwegian Finance Ministry’s most recent self-congratulatory white paper, “Long-term Perspectives on the Norwegian Economy 2013,” Norway’s administrators chose to gloss over this glaring issue, preferring the relative safety of a somewhat theoretical and speculative prognostication about the country’s economy in 2035-2060.

If technical improvements in the field of alternative energy indeed continue, and if forecasts of an imminent and substantial drop in demand for oil is correct, the consequences for Norway could be catastrophic. Its gross domestic product (GDP), today concentrated on oil and its derivatives, could collapse. Its exports will crash, and with its current massive levels of public-sector spending, the important ratio of public debt to GDP — currently at around 30 percent — will spiral, bringing the country close to default. Norway could, very quickly, find itself in a much worse economic state than it was before the discovery of oil.

The flip side of this dependence on oil provides the third major structural weakness in the Norwegian economy: The country’s non-oil industrial infrastructure has been seriously neglected. Although the election campaign yielded talk of improving it, such plans may be too little and too late. Oil and its related industries drain the labor force, driving up labor costs as relatively few hands are available for more productive sectors.

Moreover, the accountants and bankers who manage the oil fund claim that spending too much on domestic infrastructure and investments in industrial production would overwhelm the small local economy and cause inflation. Incredibly, only 4 percent of the fund may be utilized for such purposes. This compares with the 60 percent that Mr. Hudson recommends be used for direct investments in domestic and regional enterprises to ensure that the Norwegian economy is viable after the oil wells run dry.

The Norwegian people are understandably proud of the massive nest egg they think they possess. The truth hidden from ordinary Norwegians is that much of the country’s oil bounty has already been squandered. If Norway is to avoid being drawn inexorably into the abyss, it must fundamentally reassess its policies and learn the lessons of the global developments that have affected the world of finance and real estate since the 1960s.

After 50 years of complacency, time is now working against the Norwegian people. Njord is no longer smiling on them, but will they notice?

Jerome Vitenberg is an international political analyst. He has taught Political Science and International Relations for the London School of Economics and Political Science via the University of London’s International Programs.Read more: http://p.washingtontimes.com/news/2013/dec/25/vitenberg-norways-mythical-oil-wealth/#.UrzLRXc2McM.facebook#ixzz2ofxdiYMD 
Follow us: @washtimes on Twitter

Norges grunnlov og EU

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/11/17/europaminister-vidar-helgesen-uten-syn-pa-grunnlovsparagraf

Vidar Helgesen om å avgi suverenitet til EU:

Europaminister Vidar Helgesen uten syn på grunnlovsparagraf

Stortinget avgir stadig suverenitet til EU uten å følge Grunnlovens §93, dokumenterer forsker Eirik Holmøyvik. Europaminister Vidar Helgesen (H)ønsker ingen endring.

Dette sier Grunnloven:

Her er de aktuelle paragrafene:

§ 93.

       For at sikre den internationale Fred og Sikkerhed eller fremme international Retsorden og Samarbeide kan Storthinget med tre Fjerdedeles Flertal samtykke i, at en international Sammenslutning som Norge er tilsluttet eller slutter sig til, paa et saglig begrænset Omraade, skal kunne udøve Beføielser der efter denne Grundlov ellers tilligge Statens Myndigheder, dog ikke Beføielse til at forandre denne Grundlov. Naar Storthinget skal give sit Samtykke, bør, som ved Behandling af Grundlovsforslag, mindst to Trediedele af dets Medlemmer være tilstede.

       Bestemmelserne i denne Paragraf gjælde ikke ved Deltagelse i en international Sammenslutning, hvis Beslutninger har alene rent folkeretslig Virkning for Norge.

§ 26.

       Kongen har Ret til at sammenkalde Tropper, begynde Krig til Landets Forsvar og slutte Fred, indgaa og ophæve Forbund, sende og modtage Gesandter.

       Traktater angaaende Sager af særlig Vigtighed og i alle Tilfælde Traktater hvis Iværksættelse efter Konstitutionen nødvendiggjør en ny Lov eller Storthingsbeslutning, blive først bindende, naar Storthinget har givet sit Samtykke dertil.

§ 112.

       Viser Erfaring, at nogen Del af denne Kongeriget Norges Grundlov bør forandres, skal Forslaget derom fremsættes paa første, andet eller tredie Storthing efter et nyt Valg og kundgjøres ved Trykken. Men det tilkommer først det første, andet eller tredie Storthing efter næste Valg at bestemme, om den foreslaaede Forandring bør finde Sted eller ei. Dog maa saadan Forandring aldrig modsige denne Grundlovs Principer, men alene angaa Modifikationer i enkelte Bestemmelser, der ikke forandre denne Konstitutions Aand, og bør to Trediedele af Storthinget være enige i saadan Forandring.

       En saaledes vedtagen Grundlovsbestemmelse underskrives af Storthingets Præsident og Sekretær og sendes Kongen til Kundgjørelse ved Trykken som gjældende Bestemmelse i Kongeriget Norges Grundlov.

Mannen som skal lede regjeringens europapolitikk, statsråd Vidar Helgesen (H), har ikke noe syn i spørsmålet om Stortinget skal følge Grunnloven eller ikke nå regjeringen foreslår å avgi mer suverenitet til EU - gjennom de mange EØS-sakene som strømmer på.

– Stortinget har i all stillhet endret Grunnloven uten noen formell behandling, ved skritt for skritt å overføre myndighet fra Norge til organer i EU - uten å følge Grunnlovens strenge krav for å gjøre noe slikt.

Det var budskapet fra førsteamanuensis Eirik Holmøyvik ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, i ABC nyheter 16. mai.

Les: Justisdepartementets politiske ledelse bekrefter at det er tilfellet

Vidar Helgesen: – Ikke noe problem

- Jeg ser ikke avståelse av suverenitet på et begrenset område som problemet.

Det sier europaminister Vidar Helgesen til ABC Nyheter på spørsmål om han vil anbefale at Stortinget heretter følger §93 i Grunnloven når det innenfor EØS-avtalen vedtar å overgi myndighet til EU.

Saken er at Stortinget ifølge §93 kan overgi norsk suverenitet til organisasjoner der Norge ikke er med, på et «saklig avgrenset område». Men da skal det vedtas med minst 3/4 flertall og minst 2/3 av stortingsrepresentantene må være til stede.

Det skjer ikke. I stedet bankes suverenitetsavståelse gjennom med alminnelig flertall, ofte uten debatt, dokumenterer Holmøyvik.

Les også: Eivind Smith refser Stortinget for slapp holdning til Grunnloven

For eksempel brukte Stortinget bare fire minutter en desember-ettermiddag i 2012 på å overføre straffende og dømmende makt til myndigheter utenfor Norge. Det gjaldt i spørsmålet om luftfartsmyndigheten EASA. Dette skjedde enstemmig uten debatt, og ikke etter Grunnlovens §93.

Les også: Advarte Støre mot å gi EU lillefingeren 

Syns finanstilsyn er viktigere

- Mener du at Stortinget i avgrensede saker skal fortsette å avgi suverenitet med simpelt flertall, eller behandle etter §93?

- Viktigere spørsmål er når vi noen ganger støter an mot Grunnloven, slik som spørsmålet om norsk deltakelse i EUs overnasjonale finanstilsyn. Da må vi i dialog med EU om tilpasning.

- Vil din regjering kunne legge Norge under EUs overnasjonale finanstilsyn?

- Vi er veldig opptatt av å være med i arrangementer, arkitektur, hvor det er viktig for oss ikke være frakoblet. Enda viktigere for oss er det å stå for norske Grunnloven, svarer Helgesen.

- Vi må finne løsninger med EU for tilpasninger som er forenlige med Grunnloven. Her er det ingen forskjellig linje fra forrige regjering, sier Helgesen.

Les: Nytt EU-organ kan få overnasjonal makt i Norge.

Ja og nei til Grunnloven 

 

Ser ikke problem ved å avgi litt og litt suverenitet: Europaminister Vidar Helgesen. Foto: Thomas Vermes.

- Men mener du at Stortinget bør fortsette sin praksis med ikke å vedta avståelse av suverenitet på mer avgrensede områder, uten å ta hensyn til §93?

- Så lenge det dreier seg om mindre avståelser innenfor rammen av det konstitusjonelle, ser jeg ingen problemer, slår Vidar Helgesen fast.

- Det konstitusjonelle tilsier jo at Stortinget ikke kan behandle den minste avståelse av suverenitet uten å følge kravene i Grunnlovens §93?

- Det må Stortinget selv vurdere fra sak til sak, svarer Helgesen, som ikke ønsker å ta standpunkt i det spørsmålet.

Kristelig Folkeparti ba i vår Stortingets presidentskap å vurdere Stortingets håndtering av §93 i Grunnloven.

Les også: Nå får han grunnlovstrøbbel.

– Bit for bit

- Det er riktig at vi må skille mellom store og små suverenitetsavståelser. Men summen av alle sakene, som tas bit for bit, blor stor. Det syns jeg statsråden bør ha et mer aktivt forhold til, kommenterer leder i organisasjonen Nei til EU, Heming Olaussen.

- Jo før regjeringen tar et klart standpunkt til å følge Grunnloven, dess bedre. For konfliktsakene står i kø framover. Det som vanligvis skjer, er at regjeringen legger løpet som Stortinget så følger, sier Olaussen.

- Vidar Helgesen har sagt at han ønsker mer debatt og åpenhet. Holmøyviks utspill er en debatt som er reist. Og da bør Helgesen snarest skaffe seg et standpunkt og komme på banen, sier Heming Olaussen.

Les også: Vidar Helgesen: – Vil kjempe hardere for Norge i EU

 

Her er EU`s EUs egne retningslinjer for bruk av hæren som da erstatter §26 i grunnloven: 

http://www.neitileu.no/kunnskapsbank/forsvar_og_sikkerhet

EUs egne retningslinjer for bruk av hæren sier at den skal kunne settes inn hvor som helst i verden. Det åpnes også for at styrkene kan brukes uten at det foreligger mandat fra FN.

Lisboatraktaten slår fast at EU skal øke sin militære kapasitet: "Medlemsstatene forplikter seg til gradvis å forbedre deres militære kapasitet." (artikkel 42.3) Ordet nedrustning er ikke nevnt i teksten.

Les mer om bakgrunnen

Sist oppdatert 10. april 2012

Nesten ingen veit om minsak.no

http://www.nrk.no/sognogfjordane/nesten-ingen-veit-om-minsak.no-1.10978492

 

Med nok stemmer på nettsida Minsak.no kan vanlege folk få si sak på politisk dagsorden. Problemet er berre at nesten ingen kjenner til ordninga.

Vil du ha betre busstilbod i kommunen din? Fiberutbygging eller endra fartsgrense rundt ein skule? Dette er eksempel på saker som kan bli stemte fram til politisk handsaming på Kommunaldepartementet si storsatsing, Minsak.no.

I Sogn og Fjordane har Haldor Hove i Stryn ei slik hjartesak. Bygging av gang og sykkelveg mellom Rake og Loen er noko han har ivra lenge for, og vil at fylkespolitikarane skal vurdere.

Og det kan faktisk skje, om han får støtte frå 500 personar i fylket. Men på to månader har han berre fått 10 stemmer.

– Vi har berre ti til no, og behovet er mykje større. Men når dette ikkje er så synleg så er det vanskeleg å bruke det, seier han skuffa.

LITE KJENNSKAP: Mange veit lite og ingenting om at denne sida finst og kva den kan brukast til.

Vil ha det trygt

Nettsida Minsak.no er Kommunaldepartementet si nye storsatsing og vart lansert i slutten av januar. Her blir saker stemt fram av dei som bur i kommunen eller fylket, og på denne måten kan vanlege folk på si sak på politisk dagsorden.

I Solvik i Stryn bur Haldor Hove like ved fylkesveg 60, ein veg berykta for sin dårlege standard. Utanfor husdøra til Hove dundrar tungtrafikken forbi både dag og natt, og i mange år har han kjempa for å få på plass gangveg mellom Rake og Loen.

– Vi treng å ha det trygt, godt og sikker. Det er fantastisk å bu her, men då må vi ha det trygt langs den vegen vi skal ferdast på, seier Hove.

(Artikkelen held fram under biletet)

TI STEMMER: På to månader har Haldor Hove berre fått ti stemmer på saka si om gangveg mellom Rake og Loen i Stryn kommune.

Foto: Sindre Sunde Tveit / NRK

Berre 75 saker på to månader

Hove har fått med seg både grunneigarar og Stryn kommune. Men han må også ha med seg fylkespolitikarane.

Då han fekk vete om nettsida Minsak.no var han raskt med å legge inn saka si. Berre dagar etter at ordninga vart lansert hadde han oppretta saka si, og bad om støtte frå folket. Men det har det blitt lite av, og framleis manglar han 490 av 500 stemmer.

Folk NRK spurte på gata hadde ikkje høyrt om nettsida.

Har du høyrt om nettsida Minsak.no, spurte vi og svara vi fekk var for det meste« nei», «nei» og «dessverre, nei».

Og Minsak.no er tydeleg usynleg for dei aller fleste. Frå heile landet ligg det berre inne 75 saker, frå Sogn og Fjordane til dømes er det berre to.

MEIR INFORMASJON: Det skal bli betre, lovar Sp-leiar Liv Signe Navarsete.

Foto: Snæland, Alf Vidar / NTB scanpix

Lovar å skjerpe seg

Lite er gjort av kommunaldepartementet for å opplyse om nettsida som skal gjere det lettare for vanlege folk å delta i lokaldemokratiet.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete seier dei skal bli betre på å vise fram deira nye tilbod, med hjelp frå kommunane.

– Det er vår jobb å gje betre informasjon om at denne nettsida finst, og eg synst også at kommunane kan hjelpe oss med å få informasjonen ut i den enkelte kommune, seier ho.

Trur folk er godt nøgde som det er

490 STEMMER: Mykje manglar for at Haldor Hove skal få saka si opp til politisk handsaming.

Foto: Sindre Sunde Tveit / NRK

Navarsete trur også at det kan vere ein annan grunn til at nettsida blir lite brukt.

 

– Eit anna svar kan sjølvsagt vere at folk er veldig nøgde med stoda som den er. Vi veit at folk er nøgde med kommunane sine tenester, og kanskje er ikkje behovet så stort.

– Men dette er iallfall ei moglegheit for folk, seier ho til NRK.no.

Gir ikkje opp

Kvar gong Haldor Hove loggar seg på datamaskina si har han håp om at det har kome fleire stemmer til saka hans på Minsak.no. Etter to månader har han altså fått ti stemmer, og no har han litt over ein månad på å skaffe dei siste 490.

Hove synst tilbodet er bra, men skulle ønskje fleire visste om det, og at fleire brukte det.

– Dette er ein veldig godt måte å få ut ein bodskap på tenkjer eg.

Norgeshistoriens største uløste mordgåte

MS «Scandinavian Star» var en havgående bilferge som ble bygd i 1971 og hogd opp i 2004.

Natt til 7. april 1990 ble det påsatt totalt seks branner om bord på «Scandinavian Star» underveis fra Oslo til Frederikshavn. Det var 383 passasjer og 99 besetningsmedlemmer om bord. 159 mennesker omkom. 136 av dem var norske. Kort tid etter ble Erik Mørk Andersen fra Danmark utpekt som brannstifter.

Han var tidligere dømt for brannstiftelse. Han døde imidlertid i brannen, og saken ble derfor henlagt.

I ettertid er det kommet fram fakta som sår tvil om Mørk Andersen var gjerningsmannen. Blant annet startet flere branner der kun besetningen hadde adgang.

Likevel er ikke medlemmer av besetningen undersøkt for mulig brannstiftelse, og riksadvokaten har ikke ønsket å gjenoppta saken.

Båten hadde klart manglende brannsikring.

Blant annet manglet det branndør på dekk 6, og halvparten av sprinklerhodene var tilstoppet av rust. Det manglet tre brannhorn, så lydstyrken på alarmen ble altfor svak.

Livbåtene var dårlig vedlikeholdt og merkingen av fluktveger manglet.

Flere av korridorene endte i en stengt dør.

Onsdag denne uka kom Kjell Ove Dahls bok «Dødens seilas», om Scandinavian Star og gåtene rundt den.

Henrik Johansen overtok Scandinavian Star fra amerikanske SeaEscape 30. mars 1990, uten å betale for det. Selgeren utsatte betalingsfristen til fredag 6. april, og deretter, for siste gang, til mandag 9. april.

Natt til 7. april ble skipet påtent. Johansen ble dømt som ansvarlig reder.

Men SeaEscape fikk forsikringsoppgjøret. Kjell Ola Dahl peker i boka på spor som aldri har vært etterforsket og en mulig løsning på gåtene i saken.

Om tre år er saken foreldet. Skal noe gjøres, bør det skje nå.

 

 

Forlag: Pax

Sideantall: 256 (Innbundet)
Utgitt: August 2012
Sjanger: Dokumentar
Utfordring: 100 bøker på et år
Kilde: Leseeksemplar
Verdt å vite: Brannen på Scandinavian Star var i sin tid et av Norgeshistoriens verste massemord. Forfatteren Kjell Ola Dahl har tidligere skrevet flere kriminalromaner som er oversatt til flere språk. 

Stortingsflertall bryter Grunnloven

http://www.dagbladet.no/nyheter/2005/06/03/433590.html

Stortinget har siden 1994 gjort alle EU-direktiver til norsk lov. Et stort flertall av det norske folk mener at dette ikke er i samsvar med den norske Grunnloven.

Dette er den oppsiktsvekkende konklusjonen i en rykende fersk meningsmåling Norsk Respons har utført fra mandag 30. mai til onsdag 1. juni.

Selv langt inn i EU-tilhengernes rekker er det en betydelig andel som mener Stortingets vedtak av EU-direktiver er i strid med Grunnloven.

Møtene i EØS-utvalget er lukket og referat fra møtene blir offentliggjort ett år etter at møtene er holdt.

Siden 1994 har Stortinget gjort ca. 4500 EU-direktiver til norsk lov. 

Til nå har Stortinget ikke sagt nei til noen av direktivene.

 


Norsk versjon
-  Dette er den norske versjonen av krisa som regjeringene i Frankrike og Nederland står overfor, sier professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Frank Aarebrot, om resultatet av målingen.

-  Fortsetter denne utviklingen uten at politikerne tar tak i den, kan vi få en legitimitetskrise, sier Aarebrot.

Han utdyper dette slik:

 

-  Hvis folk tror de blir beskyttet av Grunnloven og så oppdager at de ikke blir det, kan de bli så skuffet at det går på tiltroen til systemet løs. Det kan resultere i både politikerforakt og det som verre er, sier Aarebrot.

Hele 41 prosent prosent av de spurte i et landsdekkende utvalg på 1000 personer over 18 år mener at Stortingets implementering av alle EU-direktiver til norsk lov, ikke er i samsvar med Grunnloven. 27 prosent mener Stortingets praksis er i samsvar med Grunnloven, mens 32 prosent svarer «ikke sikker».


Ikke overrasket
Thorbjørn Jagland, som er leder for Stortingets EØS-utvalg, peker på at et overveldende flertall på Stortinget mener at EØS-avtalen ikke er i strid med Grunnloven.

-  Jeg tror at svarene i undersøkelsen hadde blitt annerledes hvis dette hadde blitt lagt inn som premiss for spørsmålet, sier Jagland.

Jagland tror folk stoler på Stortinget når det gjelder Grunnloven. 

-  Men når det er sagt så er jeg ikke overrasket over svarene. For det er en bred oppfatning at vi i for stor grad har underlagt oss beslutninger som blir tatt av andre. Det er vel det denne undersøkelsen viser. Men det er et annet spørsmål enn om det som skjer med direktivene i Stortinget er grunnlovsstridig.

 


Alternativer
-  Hvordan bør politikerne forholde seg til dette?

-  Det er tre alternativer: Enten at vi melder oss ut av EØS, eller at vi melder oss inn i EU og blir med på å ta beslutningene. Tredje mulighet er å gjøre mer for å klargjøre det reelle grunnlaget for EØS-avtalen. Jeg må kunne si at jeg har forsøkt å bidra.

 
Publisert fredag 03.06.2005 kl. 06:54, oppdatert 07:11

Intet nytt om den skjulte norske maktelite

Andre interessante organisasjoner:
En VerdenMalteserordenen i Norge og Okkupasjonsberedskap.

At lille Norge skal være infiltrert av en global mafia virker fjernt for folk flest. Virkeligheten er at Norge sannsynligvis er et av de største forsøksfeltene for befolkningskontroll og storskala hjernevask. Norsk historie er full av forædere, falske helter, lobotomi og korrupsjon.

Norge er helt unikt på mange måter. Man skal lete lenge etter en mer lettlurt befolkning. Så hvem er det som styrer denne synkende skute?

Etter et par søk på Google fant jeg flere navn som kan gi en viss indikasjon på hvem man burde stille for en offentlig grunnlovs-quiz. Jeg mistenker de for å ha glemt forskjellen på norske interesser og egen mesters. Navnene er hente fra diverse åpne kilder (noen mindre pålitelige enn andre). Mange er sikkert relativt intetanende og uskyldige. Jeg sliter litt med å f.eks forestille meg Per Jorset og Vidar Lønn-Arnesen fra NRK involvert i okkulte ritualer eller å planlegge verdenskupp.

Det finnes ca. 10 operasangere i losjen jeg tror man kan avskrive på Wagner. De ca. 100 Bahomet-tilbedende prestene derimot virker underlige, har de ikke fattet poenget?

- Fra Norgeslexi sin noe venstrevridde definisjon av frimurerlosjen. Merk at Roald Amundsen var medlem.

Dere som liker lange lister over innflytelsesrike mennesker – si et lite hei til det oljesmurte lilleputt-illuminati i Norge:

Medlemmer av Bilderberg:


Egil Myklebust (Hydro, SAS)

Eivind Reiten (Hydro)
Harald Norvik (Statoil, ECON), 2006
Svein Gjedrem (Norges Bank), 2003
Svein Aaser (DNB), 2004
Niels Werring jr. (Wilhelm Wilhelmsen)
Westye Höegh
Jens P. Heyerdahl, d.y. (Orkla), 2001
Finn Bergesen, Jr. (NHO), 2001
Christian Hambro (Generaldirektør i Forskningsrådet)
Inger E. Prebensen (Kjøpmannsbanken)
Erik G. Braathens (Braathens)
John G. Bernander (NRK)
Tinius Nagell-Erichsen (Aftenposten)
Nils Morten Udgaard (Aftenposten), 1998
Per Egil Hegge (Aftenposten), 1999
Bjørn T. Grydeland (EU)
Geir Lundestad (Nobelkomiteen), 2005
Arild Underdal (UiO), 2004
Thorvald Stoltenberg (AP)
Jens Stoltenberg (AP)
Knut Frydenlund (AP)
Torbjørn Jagland (AP)
Gro Harlem Brundtland (AP)
Arne Olav Brundtland (NUPI)
Jan Petersen (H)


Per Ditlev-Simonsen (H)

Sven Stray (H)
Kristin Clemet (H)
Kåre Willoch (H)
Siv Jensen (Frp), 2006
Johann Olav Koss, 2006

mer:  http://olepetergalaasen.wordpress.com/2007/07/02/norgeseliten-eksponert/

Åpent brev til Stoltenberg, av Synnøve Fjellbakk Taftø 02. 01. 06.

Av: Øyvind Aarsnes – Den: 17.2.2006 kl 8:46
Brev fra tidligere diplomat og jurist i UD Synnøve Fjellbakk Taftø til Øyvind Aarsnes Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap. Dette brevet viser at feiringen av 17. Mai bare er et ”spill for galleriet”.

 

Kjære Øyvind Aarsnes. 02. 01. 06.
Tusen takk for brev. Det er godt å se at det fortsatt er noen som bryr seg om det som skjer i det norske samfunnet, men jeg er redd for at endringene er kommet for langt til at de kan reverseres. Likevel, takk for at du vil kjempe.

Du spør om Grunnloven er satt ut av kraft, og det er den, men det som er enda verre er at de prinsippene som Grunnloven bygger på, altså de grunnleggende rettsprinsippene, også er forlatt. Ettersom det ikke har vært undervist i disse rettsprinsippene ved juridisk fakultet siden 1945, er de nå fullstendig ukjente i norske rettssaler, der det er EU-retten som gjelder....mer: http://www.riksavisen.no/?p=138

 

Om forfatteren

Synnøve Fjellbakk Taftø har skrevet 7 artikler.

Synnøve Fjellbakk Taftø har bare sju års skolegang, men har på egen hånd lest seg frem til eksamener som programmerer/systemerer, pedagog og jurist. I 1977 ble hun tatt opp i utenrikstjenesten og tjenestegjorde i Berlin (DDR), New York (FN-delegasjonen), Bangkok og Geneve (EFTA). Da hun i 1992 gikk offentlig ut mot den såkalte EØS-avtalen, ble hun erklært alvorlig sinnslidende og avskjediget av regjeringen Gro Harlem Brundtland. Synnøve har fortalt om sine opplevelser i diplomatiet og psykiatrien i Skjoldmøysagaen og Nornens Beretning som er gratis tilgjengelig på nettet.

 

Legenes rop om hjelp

Det er vanskelig å skimte noen lyspunkt i legeoppropets beskrivelse av Helse-Norge. Spørsmålet er hvor mange det har i ryggen, egentlig, skriver Trine Eilertsen, NRKs nye kommentator.

Det sies at ingen organisasjoner er så krevende å lede som teater, mediehus og sykehus. Det blir ikke godt teater uten sterke, ambisiøse skuespillere, med en sterk trang til å prestere. Journalistikken blir slapp uten kritiske, maktskeptiske journalister. Sykehus smuldrer uten ansatte med faglig stolthet og dyp forståelse for pasientenes behov....mer: 

http://www.nrk.no/ytring/legenes-rop-om-hjelp-1.10950878

 

 

 

En ung lærers erkjennelse

Dette er en historie om en ung lærer ved navn Ellen Isaksen. En høst for mange år siden begynte hun som kontaktlærer for klasse 5B. Dette var en klasse som hun kjente godt, siden hun ofte hadde vikariert i klassen året før.....mer:  

http://www.zuna.no/2012/05/18/en-ung-laerers-erkjennelse/

 

Helge Ramstad om «Verdensregjering»

http://www.nettavisen.no/nyheter/article2850705.ece

Kobler Jens Stoltenberg (Ap) til planer om «Verdensregjering».

Helge Ramstad (70), som sitter i Oslo SVs representantskap og er medlem i Frogner SV, knaller til mot Jens Stoltenberg, Ap og LO på Oslos SVs årsmøte fredag kveld med et forslag til uttalelse under tittelen «USA - Verdensfreden og Obama».

Les forslaget her på SVs hjemmeside.

Der kan man blant annet lese følgende:

«Gjennom GLOBALISERINGEN legger de superrike opp til en verden, som de kaller The New World Order.»

«Superborgerskapets planer om å skape en Verdensregjering under deres ledelse blir nedkjempet.»

Siv, Jens, Ap og LO
Videre heter det at:
«Oslo SV vil at: Superborgerskapets fremste representanter i Norge, BILDERBERGERNE, med Siv Jensen, Jens Stoltenberg, John G. Bernander, Helge Lund, Harald Norvik, Thorvald Stoltenberg, m.fl. blir trukket fram i lyset slik at folk får forståelse for maktutøvelsen i Norge.»

Og ikke minst:

«Oslo SV vil at: Aps høyrefløy under ledelse av Jens Stoltenberg og Aps LO-topper får sin makt og innflytelse redusert.»

Foreslått avvist
Uttalelsen er foreslått avvist, men Ramstad selv vil fredag argumentere for at den skal bli vedtatt - gjerne i redigert form.

- Jeg skriver at USA fortsatt er den største trusselen mot verdensfreden, noe som ble tatt ut av SVs program for bare kort tid siden. Så det er ikke noe helt nytt dette her, sier Ramstad.

- Hva er The New World Order?

- Det er et program utviklet av de megarike i USA av personer som Zbigniew Brzezinski, Henry Kissinger og David Rockefeller. De er sentrale i arbeidet med å skape en verdensregjering ved hjelp av WTO, IMF og Verdensbanken, svarer Ramstad.

- Superborgerskap
- Og Jens Stoltenberg og faren hans, blant annet, er en del av et superborgerskap?

- Ja, det er sånn det fremstår for meg. Superborgerskap er for øvrig et uttrykk jeg har funnet på selv, som betegner toppen av borgerskapet i USA - altså USAs maktetlite. Noen står for de samme linjene her i Norge, sier Ramstad.

- Men kan SV sitte i en regjering som ledes av en representant for et superborgerskap?

- Det vil jeg ikke svare på, men overlater til leserne å tenke selv. I og med at vi sitter i regjering med Ap så er jeg forberedt på å akseptere noen strykninger i uttalelsen for å få den vedtatt, sier Ramstad.

- Noen konspirerer
- Om man sjekker opp New World Order på Wikipedia, så presenteres dette som en konspirasjonsteori?

- De som påstår at dette er en konspirasjonsteori vil undergave det faktum at det fins en maktelite, sier Ramstad.

Han sier at det viktigste med uttalelsen er å få aktivisert anti-globaliseringskampen i Norge. Ramstad er særlig kritisk til EUs fire friheter, som han mener er globaliseringens mål.

Leder av Oslo SV, Heikki Holmås, ønsker ikke å kommentere dette forslaget til uttalelse fra årsmøtet.

Synnøve Fjellbakk Taftø

| Svar

Nyeste kommentarer

18.11 | 20:03

Hei. Artig at du likte dette, takk Dere kvinner har vel en sterkere Intuisjon enn oss menn og er flinke til føle hva som stemmer

18.11 | 03:51

Hei
Dette var helt fantastisk og omfattende lesning.Jeg er over gjennomsnittet interessert i helse " sannheter" da jeg har arbeidet i off.helsev.i ca.30 å.

30.01 | 22:19

Flink du :)

16.01 | 13:27

Herlig (Y)