1. Tilstand

Stoffene påvist mange steder i miljøet og i mennesker

Bromerte flammehemmere har blitt påvist i blodprøver fra den norske befolkningen siden 1980-tallet. I studier fra 2005, 2006 og 2007 er lave konsentrasjoner påvist i blodprøver fra gravide kvinner i Bodø og Russland. I følge Folkehelseinstituttet økte nivået av bromerte flammehemmere i norsk morsmelk betraktelig fra 1986 til 2001. Undersøkelser fra 2005 tyder på at nivåene synker noe.......mer: http://www.miljostatus.no/Tema/Kjemikalier/Noen-farlige-kjemikalier/Bromerte-flammehemmere/